DUYURULAR

Pompa Mühürleri Hk.

Sn. Bayimiz;

28/2/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda değişiklikler yapılmış olup, bahse konu Kanun’a eklenen geçici muafiyet maddesi ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcılarının, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabilecekleri hükmü getirilmiştir.

 

Bu durumlarda olan pompa / sayaç / dispanserleri bulunan bayilerimizin söz konusu işlemleri yaparak verilen haktan yararlanmaları faydalarına olacaktır.

Söz kanunun tam metni aşağıdaki gibidir.

MADDE 27- 3516 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3-15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine giren fiilleri 1/12/2018 tarihinden önce işleyenler hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki ölçü aletleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde periyodik muayene başvurusunda bulunanlar muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilir. Bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanlar ise söz konusu ölçü aletini kullanamaz. Kullananlar hakkında belirtilen bent uyarınca işlem yapılır."